Your browser does not support JavaScript!






                                                                      中文 | English
 
 
:::
:::
美麗的校景-士林校區
 • 校園一景-休憩小站
 • 校區周圍有優美的腳踏車步道
 • 校區一景 - 龍鳳池
 • 校園一隅 夜間景色I
 • 綠意盎然的校園環境I
 • 校園一隅 夜間景色II
 • 綠意盎然的校園環境II
 • 室內溫水游泳池I
 • 室內溫水游泳池II
 • 全國評鑑第一 -海大碼頭
 • 海大遊艇I
 • 海大遊艇II
 • 航海系-全球海上遇險及安全系統GMDSS專業教室
 • 航海系-電子航儀
 • 輪機系-輪機模擬機
 • 海觀系-海洋生態與環境專業教室
 • 海觀系-博弈教室
 • 運休系-獨木舟課程
 • 運休系-水域器材室
 • 餐管系-烹飪教室
 • 餐管系-調酒教室
 • 食品系-加工專業教室
 • 食品系-食物製備專業教室